Hart Sutra – Thich Nhat Hanh

Het hart van de Prajnaparamita

Bodhisattva Avalokita, zich bewegend in de stroom van volmaakte wijsheid, doorlichtte de vijf aggregaten en bevond ze alle even leeg.
Nadat hij hiervan doordrongen was, kwam hij alle pijn te boven.

“Luister, Shariputra, vorm is leegte, leegte is vorm, leegte verschilt niet van vorm. Hetzelfde geldt voor gevoelens, waarnemingen, werkingen van de geest en bewustzijn.

“Luister Shariputra, alle verschijnselen worden gekenmerkt door leegte; zij ontstaan noch vergaan, zij zijn rein noch onrein, zij nemen af noch toe.
Daarom is er in leegt geen vorm, geen gevoelen, geen waarneming, geen werking van de geest, geen bewustzijn.
Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest.
Geen vorm, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen aanraking, geen object van de geest.
Geen bewustzijn van zien, horen, ruiken, proeven, aanraken, geen bewustzijn van de geest.
Geen onderling afhankelijk ontstaan en geen tenietgaan ervan (van onwetendheid tot ouderdom en dood).
Geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen einde aan lijden, geen pad.
Geen inzicht, geen bereiken.

“Omdat er geen bereiken bestaat, ondervinden de bodhisattva’s – geholpen door de vervolmaking van wijsheid – in hun geest geen hindernissen. Omdat ze geen hindernissen ondervinden, overwinnen zij hun vrees, bevrijden zij zich voor altijd van hun illusies en verwerkelijken ze het volmaakte nirvana. Dank zij deze volmaakte wijsheid bereiken alle boeddha’s uit het verleden, het heden en de toekomst de volledige, juiste en universele verlichting.

“Daarom dienen we te weten dat volmaakte wijsheid een groots mantra is, het hoogste mantra, het onvergelijkelijke mantra, de vernietiger van al het lijden, de onomstotelijke waarheid. Daarom moeten we het mantra van prajnaparamita bekendmaken. Dit is het mantra:

“Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.”

(Gegaan, gegaan, naar de andere oever gegaan, samen naar de andere oever gegaan. O groot ontwaken! Allen zij heil!)

Bron: Thich Nhat Hanh, Vorm is leegte, leegte is vorm. Commentaar op het Prajnaparamita hartsoetra (2007)